Klauzula informacyjna dla pracowników PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO dalej Rozporządzenie).

Niniejsza Informacja przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe gromadzone przez PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o. podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUH Chemirol Sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno (dalej: Chemirol).

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Chemirolu, można skontaktować się pod adresem email: iod@chemirol.com.pl lub na adres siedziby Chemirolu z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Chemirol przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) współpracy Pani/Pana i Chemirolu w ramach świadczenia pracy na rzecz Chemirolu, w szczególności dla celów realizacji umowy o pracę zawartej z Chemirolem, w tym takich celów jak ocena i szkolenie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych i benefitów, zarządzania podróżami służbowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Chemirolu w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

c) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

d) wewnętrznych celów administracyjnych Chemirolu, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego Chemirolu oraz w ramach grupy kapitałowej Chemirolu - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

e) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Chemirol poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f);

f) w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych Chemirol przetwarza je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja) oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom (np. zakłady ubezpieczeń w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku wyboru oferty pakietu opieki medycznej, dostawcy usług sportowych w przypadku wyboru oferty pakietu sportowego);

b) podmioty z grupy kapitałowej Chemirolu;

c) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Chemirolu na podstawie zawartej z Chemirolem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, archiwizacja dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji umowy o pracę, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;

b) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Chemirolu, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Chemirolu stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Chemirolu w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Chemirol.

6. W związku z przetwarzaniem przez Chemirol Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

Jest to prawo do uzyskania od Chemirolu potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; o kategoriach przetwarzanych danych osobowych; o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Chemirol ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane; o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw; o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Chemirolu niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Chemirolu niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Chemirol ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Chemirol nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Chemirol jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Chemirolu ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora; przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych; Chemirol nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Chemirol może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Chemirolu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W takiej sytuacji Chemirol nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Chemirolowi do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę; przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Chemirol obowiązku prawnego.

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Chemirolowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

7. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 6, w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno;

b) mailowo na adres: iod@chemirol.com.pl;

8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Chemirol Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez Chemirol celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Pani /Pana pozyskane, w szczególności działań związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

10. Chemirol nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.