Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. My, PUH Chemirol Sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych (wizerunek). Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: iod@chemirol.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary PUH Chemirol Sp. z o.o. (w tym TWG w Toruniu oraz Hotel Amazonka w Ciechocinku), przez które rozumie się:
  a) budynki PUH Chemirol Sp. z o.o. (wejście/wyjście z budynków, korytarze, klatki schodowe);
  b) obszar wokół budynków PUH Chemirol Sp. z o.o. (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).
 3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 4. PUH Chemirol Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a) na wniosek organów prowadzących postępowania;
  b) na wniosek Kierownika Działu Obsługi Floty PUH Chemirol Sp. z o.o.
 5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika Działu Obsługi Floty PUH Chemirol Sp. z o.o. (pisząc na adres: ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno) Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz w celu ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 9. Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Twoje dane osobowe (wizerunek) nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 11. Masz prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do animizacji wizerunku lub do usunięcia danych Ciebie dotyczących, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Zastrzegamy, iż żądanie usunięcia danych lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych nie zostanie zrealizowane w przypadku podjęcia przez Ciebie lub nas działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.