OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ - RAPORT Z BADAŃ ŚCISŁYCH

ZABIEG PRZEDWSCHODOWY

Przebadaliśmy połączenie popularnych substancji stosowanych najczęściej zaraz po siewie. W ten sposób dobrano do badań dwa preparaty: Cevino 500 SC oraz Saper 500 SC. Charakteryzują się one szerokim spektrum zwalczanych chwastów oraz możliwością stosowania
również po wschodach (do końca jesiennej wegetacji). Obie substancje silnie działają na miotłę zbożową. Bardzo ważnym komponentem
jest produkt Cevino 500 SC zawierający substancję aktywną flufenacet. Wykazuje ona bezbłędne zwalczanie miotły zbożowej niezależnie
od terminu aplikacji. W przypadkach, gdy zastosowaliśmy dawkę maksymalną, zaobserwowaliśmy również zwalczanie innych chwastów
jednoliściennych takich jak stokłosy, życice czy ograniczenie wzrostu prosowatych. Wspólne zestawienie chlorosulfuronu z pozostałymi dwiema
substancjami – diflufenikanem oraz flufenacetem – pozwalało zwalczyć w pełni chwasty znajdujące się w badanej lokalizacji.

 

ZABIEG POWSCHODOWY

 

Rassel 100 SC (0,05 l/ha) / Cevino 500 SC (0,2–0,25 l/ha) / Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Na uwagę zasługuje badanie testujące nową opcję ochrony stosowaną po wschodach. Produktem bazowym w zwalczaniu chwastów dwuliściennych jest Rassel 100 SC, który zawiera substancję czynną florasulam.
Florasulam jest substancją z grupy sulfonylomoczników bardzo skuteczną w zwalczaniu takich chwastów dwuliściennych jak: mak polny, przytulia czepna, rumian, maruna nadmorska, chwasty krzyżowe (rzepak, tasznik,
stulicha psia), a także chaber bławatek. Drugi dobrany komponent, preparat Cevino 500 SC ma zaś zadanie zniszczyć chwasty jednoliścienne, a zwłaszcza miotłę zbożową. Dopełnieniem tej mieszaniny jest substancja aktywna diflufenikan zawarta w preparacie Saper 500 SC, która doskonale zwalcza przytulię czepną oraz na długo chroni od zachwaszczenia wtórnego. Tak dobrane preparaty pozostają skuteczne do zastosowania do końca jesiennej wegetacji. Rozwiązanie to wyróżnia się praktycznie bezbłędnym zwalczaniem maków polnych oraz przytulii czepnej. Ponadto taki dobór komponentów oraz zastosowane dawki pozwalają uzyskać przewagę nad innymi popularnymi rozwiązaniami w zwalczaniu przytuli czepnej, szczególnie w przypadku zabiegów późnojesiennych (w gorszych warunkach pogody oraz w bardziej zaawansowanej fazie
rozwojowej chwastów).

Toto 75 SG (0,09 kg/ha) / chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) / Saper 500 SC (0,3 l/ha)

W przedstawionym badaniu przetestowano aż cztery substancje aktywne o trzech różnych mechanizmach działania. Użyto preparatów Toto 75 SG, produktu zawierającago chlorotoluron 500 SC oraz herbicydu
Saper 500 SC. Preparat Toto 75 SG wybrano jako podstawę do badań ze względu na zawartość dwóch sprawdzonych substancji aktywnych z grupy sulfonylomoczników: tifensulfuronu metylu – 68,2%
i metsulfuronu metylu – 6,8%. Substancje te pobierane są przez liście oraz częściowo przez korzenie, działają systemicznie, szybko przemieszczając się w roślinie. Wstrzymują wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Substancja aktywna chlorotoluron wspiera walkę z chwastami jednoliściennymi przy temperaturach nieco niższych niż optymalne dla sulfonylomoczników. Trzecią substancją jest diflufenikan zawarty w preparacie Saper 500 SC, który wnika do chwastów poprzez kiełki wschodzących roślin oraz częściowo przez liście. Poprzez bardzo długie działanie w glebie skutecznie niszczy wschodzące kiełki chwastów.
Połączenie tych preparatów zwalcza takie chwasty jak: miotłę zbożową, przytulię czepną, maki, samosiewy rzepaku, chwasty niższego piętra – fiołka polnego, jasnoty, niezapominajkę polną (Tabela 2). Rozwiązanie to
rekomendujemy szczególnie na stanowiska o bardzo dużej presji chabra bławatka czy przetacznika bluszczykowego.

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / Cevino 500 SC (0,2–0,25 l/ha) / Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Badana opcja zabiegu herbicydowego została zastosowana w fazie po wschodach pszenicy. Podstawą do badań stał się preparat Galmet 20 SG zawierający metsulfuron metylu w formulacji SG. Pestycyd charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu tak uporczywych chwastów jak: chwastów rumianowatych, maków, chabrów, ostrożenia polnego. Spośród wszystkich herbicydów zbożowych najlepiej likwiduje bodziszka drobnego oraz efektywnie niszczy fiołka, przetacznika perskiego, kurzyślad polny i niezapominajkę polną. Na stanowiskach po rzepaku idealnie zwalcza samosiewy rzepaku. Zadaniem głównym drugiego z badanych preparatów Cevino 500 SC jest oczywiście zwalczanie chwastów jednoliściennych. Badany komponent – Saper 500 SC kontroluje i wspiera zwalczanie przytuli czepnej, czy fiołka polnego. Atutem opcji okazała się możliwość długiego stosowania – do końca jesiennej wegetacji. Wyniki z naszych doświadczeń potwierdzają
wysoką skuteczność zwalczanych chwastów.

 Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / chlorotoluron 500 SC (2,0 l/ha) / Saper 500 SC (0,3 l/ha)

W porównaniu do poprzedniej opcji produktem kontrolującym chwasty jednoliścienne, w tym szczególnie miotłę zbożową, stał się w tej części badań preparat zawierający substancję aktywną chlorotoluron. Jej odrębny
mechanizm działania oraz możliwość stosowania przy niższych temperaturach sprawia, że jest dobrym komponentem do jesiennych rozwiązań. Ponadto jak wskazują wyniki Galmet 20 SG silnie wspiera zwalczanie chabra bławatka. Zatem użycie wskazanych trzech substancji aktywnych w tym rozwiązaniu również skutecznie zniszczyło chwasty dwuliścienne, a to za sprawą obecności produktów Galmet 20 SG oraz Saper 500 SC scharakteryzowanych we wcześniejszych wynikach.

TECHNOLOGIA DWUZABIEGOWA

Wnioski z badań pokazują, że dwuzabiegowa technologia ochrony zbóż ozimych przed chwastami jest szczególnie polecana na plantacje o bardzo późnych zasiewach. Zasiewy wykonane po zbiorach buraków cukrowych czy kukurydzy na ziarno również warto ochronić przed chwastami, gdyż nigdy nie wiemy, jak długa będzie jesień oraz jakie warunki będą panowały zimą. Kolejnym przykładem, w którym owo rozwiązanie sprawdziło się dobrze, są gleby o płytko znajdujących się nasionach chwastów, czyli na gospodarstwach stosujących choćby uproszczenia uprawowe.

H1: W prowadzonych badaniach zadaniem tego zabiegu było zniszczenie przede wszystkim miotły zbożowej. Jest to chwast, który z jesiennych wschodów wiosną stanowi największe zagrożenie i konkurencję dla rośliny uprawnej. Ponadto to wiosną jest trudniejszy w zwalczaniu. W naszych doświadczeniach, dobierając dwa produkty, uwzględniliśmy również chwasty dwuliścienne, które podczas sprzyjających warunków potrafią intensywnie wschodzić pomimo późnej pory.

H2: Zabieg wiosenny korekcyjny wykonaliśmy po ruszeniu wegetacji. Zastosowano Fundamentum 700 WG – niezwykle mocny herbicyd zawierający trzy uzupełniające się substancje aktywne: tribenuron metylu, metsulfuron metylu oraz florasulam. Produkt charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych. Zwalcza takie chwasty jak: fiołek polny, chaber bławatek, przytulia czepna, bodziszek
drobny, mak polny, tobołki, taszniki i wiele innych.

PRZEDWSCHODOWO (H1): Cevino 500 SC (0,25–0,3 l/ha)
WIOSNA (H2): Fundamentum 700 WG (0,03 l/ha)

PO WSCHODACH (H1): Rassel 100 SC (0,05 l/ha) / Cevino 500 SC (0,25–0,3 l/ha)
WIOSNA (H2): Fundamentum 700 WG (0,03 l/ha)

WYKRES 1. Skuteczność preparatu CEVINO 500 SC w zwalczaniu
miotły zbożowej, w zależności od terminu jesiennej aplikacji – średnia
z 3 lokalizacji.

 

 

 

Polecane produkty