REGULAMIN KONKURSU „PlonMix1”  

REGULAMIN KONKURSU
„PlonMix1”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „PlonMix1” (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.07.2022 roku, o godz. 10:00 i trwa do dnia 27.07.2022 roku
  do godziny 10:00. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12.08.2022 roku, do godziny 12:00.
 3. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Chemirol" sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, kod 88-300 przy ulicy Przemysłowej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000039784, któremu nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 557-15-89-655, zwane dalej „Organizatorem”. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 1. Konkurs prowadzony na oficjalnym fanpage’u Organizatora na facebooku pod adresem https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/
 2. Regulamin jest dostępny na serwisie społecznościowym facebook.com na profilu Organizatora znajdującym się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/ oraz na stronie https://chemirol.com.pl/
 3. Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca zweryfikowane konto w serwisiecom (dalej: „Facebook”), która:
 • złoży deklarację przystąpienia do Konkursu poprzez zamieszczenie komentarza pod postem z zadaniem konkursowym za pośrednictwem strony https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/, w sposób opisany w ust. 3 poniżej;
 • zapozna się z Regulaminem i zaakceptuje go.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora  w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest możliwe przez cały czas trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. I.2.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,
 • ingerują w mechanizm działania Konkursu,
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 

 III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY

 

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu przez uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone przez Organizatora w poście na oficjalnym profilu marki

https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/

 1. W Konkursie biorą udział tylko komentarze uczestników, spełniających wymogi określone w pkt II Regulaminu, zamieszczone bezpośrednio pod postem z pytaniem konkursowym (dalej: „Komentarz”).
 2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu odpowiedzi przez uczestników pod postem z pytaniem konkursowym tj.: „Dlaczego stosowanie mieszanek poplonowych jest ważne” i rozpozna przynajmniej 3 składniki wchodzące w skład przedstawionej na zdjęciu mieszanki.
 3. Odpowiedź na pytanie konkursowe określone w pkt. 3 powyżej musi być udzielona poprzez słowną odpowiedź (komentarz).
 4. Komentarze pod postem z zadaniem konkursowym mogą być zamieszczane do czasu zakończenia konkursu określonego w pkt. 1 ust. 2.
 5. Każdy uczestnik Konkursu może zamieścić 1 (jeden) komentarz pod postem z zadaniem konkursowym. W przypadku zamieszczenia większej liczby komentarzy przez tego samego uczestnika, tylko pierwszy komentarz zamieszczony przez tego uczestnika będzie oceniany przez Komisję Konkursową w ramach Konkursu.
 6. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie 3 osobowa Komisja Konkursowa składająca się z członków wybranych przez Organizatora.
 7. Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jednego) uczestnika, którego odpowiedź będzie merytoryczna, poprawnie językowo i mająca nacechowanie reklamowe.
 8. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci 1 worka mieszanki PlonMix1 o wartości 421,20 złotych brutto (dalej: „Nagroda”).
 9. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Dane uczestnika, który zwyciężył w Konkursie zostaną opublikowane w dniu 12.08.2022 roku pod postem konkursowym na Facebooku w formie jego nazwy użytkownika na Facebooku, na co uczestnik wyraża zgodę w chwili przystąpienia do Konkursu.
 11. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę, aby zgłoszone przez niego do Konkursu zadanie było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora przeprowadzającego Konkurs (wskazanego w pkt IV. ust. 3 jako administrator danych osobowych uczestników Konkursu) oraz rozpowszechniane w materiałach marketingowych online oraz materiałach drukowanych, w postaci cytatu, bez konieczności podawania nazwiska autora.
 12. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu przez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook w celu przekazania informacji na temat warunków odbioru Nagrody. Warunkiem wydania Nagrody jest wskazanie przez zwycięzcę prawidłowego i aktualnego adresu do wysyłki Nagrody oraz danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze wobec organów podatkowych w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.
 13. Nagroda zostanie  przesłana  na  adres  zwycięzcy  wskazany  Organizatorowi  nie  później  niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od zwycięzcy danych, o których mowa w pkt III. ust.  13  powyżej.  Organizator  ponosi  koszty  przesyłki    Nagrody  nieodebrane przepadają i przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego  adresu  przez  poszczególnych  zdobywców  Nagród  lub  zdarzeń  siły  wyższej. Organizator  ma  prawo  odmówić  wręczenia  Nagrody  w  przypadku  działania  niezgodnego  z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, tj. w szczególności gdy:
 14. uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook;
 15. profil uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy (dane są inne niż faktyczne);
 16. uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulaminu.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
 • podania danych po upływie wyznaczonego terminu,
 • podania błędnych danych.
 1. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 3. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 4. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, o którym mowa w pkt. II. ust. 1, polegające na zamieszczeniu Komentarza pod postem z zadaniem konkursowym na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/byChemirol uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy kto zwycięży w Konkursie przekazuje swoje dane osobowe, o których mowa w pkt. III. ust. 14 i 15. Niepodanie tych danych uniemożliwia wydanie Nagrody zwycięzcy.
 5. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe:
 • zgłaszając się do Konkursu: nazwa konta uczestnika na Facebooku, imię, nazwisko i adres e-mail;
 • w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wysłania Nagrody tj. imię i nazwisko zwycięzcy, adres wysyłki (ulica, kod pocztowy, miejscowość oraz telefon kontaktowy);
 • zgłaszając reklamację: imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, kod 88-300 przy ulicy Przemysłowej 3 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000039784, któremu nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 557-15-89-655.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu ­- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez uczestnika,
 • w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – np. w celu obsługi postępowania reklamacyjnego,
 • w celu związanym z obowiązkami prawnymi Administratora jako płatnika podatku dochodowego od Nagrody.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane:
 • organizacja i przebieg Konkursu: dane uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, związanych z Konkursem;
 • dane zwycięzcy będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
 • inne dane uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika: do czasu cofnięcia zgody;
 • rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.
 1. Administrator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu do przetwarzania podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników może zostać powierzone wyłącznie podmiotom współpracującym przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres e-mail: iod@chemirol.com.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika lub wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy prawa.
 6. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane przez Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, organy podatkowe, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.
 10. REKLAMACJE
 11. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: marketing@chemirol.com.pl nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 12. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu powinno zawierać imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia reklamacji.
 13. Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie rozpatrują reklamację związaną z przeprowadzeniem Konkursu, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 1. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez uczestników Konkursu przekazywane są Organizatorowi. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie. Utrata przez uczestnika w trakcie Konkursu statusu użytkownika Facebooka, powoduje wykluczenie z Konkursu.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety, jak również takie, które są niezgodne z regulaminem Facebooka.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie. W takim wypadku Konkurs kończy się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na oficjalnym profilu Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/ oraz na stronie internetowej https://chemirol.com.pl/
 5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@chemirol.com.pl.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do ewentualnej Nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na oficjalnym profilu Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/ oraz na stronie internetowej https://chemirol.com.pl/
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na oficjalnym profilu Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/ oraz na stronie internetowej https://chemirol.com.pl/