Regulamin konkursu "zmierz wodę"

REGULAMIN KONKURSU opublikowanego na platformie Facebook 

„Zmierz wodę”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „zmierz wodę” (dalej: „Konkurs”).

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.03.2021 roku i trwa do dnia 16.03.2020 roku

do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17.03.2021 roku do godziny 15.00.

3.Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie, ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039784, identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 557-15-89-655 oraz numerem REGON: 092949480 oraz numerem BDO: 000026412, o kapitale zakładowym 9 500 000 zł. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.

4.Przystępując do Konkursu, poprzez zamieszczenie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

5.Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

6.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://chemirol.com.pl/

7.Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.

  1. UCZESTNICY KONKURSU

1.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca zweryfikowane konto w serwisie facebook.com (dalej: „Facebook”), która:

2.złoży deklarację przystąpienia do Konkursu za pośrednictwem strony

https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/,

3.zapozna się z Regulaminem i złoży oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,

4.wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w Konkursie i doręczenia Nagrody.

5.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora  w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

6.Przystąpienie do udziału w Konkursie jest możliwe przez cały czas trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. I.2.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

8.zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),

9.podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,

10.podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,

11.ingerują w mechanizm działania Konkursu,

12.tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY

1.Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu przez uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone w poście na stronie

https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/

1.W Konkursie biorą udział tylko komentarze uczestników, spełniających wymogi określone w pkt II Regulaminu, zamieszczone bezpośrednio pod postem z pytaniem konkursowym (dalej: „Komentarz”).

2.Każdy uczestnik Konkursu może zamieścić 1 komentarz biorący udział w Konkursie. W przypadku zamieszczenia większej liczby komentarzy przez danego użytkownika serwisu Facebook, w Konkursie będzie brać udział tylko pierwszy zamieszczonych przez niego Komentarz.

3.Konkurs wygrywa 5 (pięciu) uczestników, których odpowiedzi będą najbliższe poprawnej.  Poprawna odpowiedź zostanie opublikowana w dniu ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku takich samych poprawnych odpowiedzi o wyłonieniu zwycięzcy decyduje kolejność zgłoszeń.

4.Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci 1l preparatu Stablix pH o wartości 71,69 złotych brutto (dalej: „Nagroda”).

Organizator, jako sponsor nagród, zobowiązuje się do przyznania dodatkowej nagrody pieniężnej (dalej: „Dodatkowa nagroda”) w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od wartości nagrody przez siebie ufundowanej; oznacza to, że dodatkowa nagroda zostanie przekazana przez organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od wartości nagrody.

 

5.Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6.Dane uczestnika, który zwyciężył w Konkursie zostaną opublikowane w dniu 17.03.2021.roku pod postem konkursowym na Facebooku w formie jego nazwy użytkownika na Facebooku, na co uczestnik wyraża zgodę w chwili przystąpienia do Konkursu.

7.Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu przez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook w celu przekazania informacji na temat warunków odbioru Nagrody. Warunkiem wydania Nagrody jest wskazanie przez zwycięzcę prawidłowego i aktualnego adresu do wysyłki Nagrody oraz danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze wobec organów podatkowych w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.

8.Nagroda zostanie przesłana na adres zwycięzcy wskazany Organizatorowi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania od zwycięzcy danych, o których mowa w pkt III.8 powyżej. Organizator ponosi koszty przesyłki Nagrody oraz pokrywa kwotę podatku dochodowego należnego od Nagrody otrzymanej przez zwycięzcę i przekazuje ją właściwemu organowi skarbowemu. Nagrody nieodebrane przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:

10.podania danych po upływie wyznaczonego terminu,

11.podania błędnych danych.

12.Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

13.Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

14.Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

  1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.W trakcie rejestracji, o której mowa w pkt. II.1 na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/ uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu realizacji Konkursu (w tym zgody na opublikowanie danych uczestnika Konkursu w materiałach prezentujących wyniki Konkursu). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział uczestnika w Konkursie.

2.Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe:

3.zgłaszając się do Konkursu: nazwa konta uczestnika na Facebooku, imię, nazwisko i adres e-mail;

4.w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wysłania Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody;

5.zgłaszając reklamację: imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

6.Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, kod 88-300 przy ulicy Przemysłowej 3 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000039784, któremu nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 557-15-89-655.

7.Dane osobowe będą przetwarzane:

8.w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu  - w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez uczestnika,

9.w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – np. w celu obsługi postępowania reklamacyjnego,

10.w celu związanym z obowiązkami prawnymi Administratora jako płatnika podatku dochodowego od Nagrody.

11.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane:

12.organizacja i przebieg Konkursu: dane uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, związanych z Konkursem;

13.dane zwycięzcy będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;

14.inne dane uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika: do czasu cofnięcia zgody;

15.rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.

16.Administrator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu do przetwarzania podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu.

17.Przetwarzanie danych osobowych uczestników może zostać powierzone wyłącznie podmiotom współpracującym przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

18.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres e-mail:  iod@chemirol.com.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika lub wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

20.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy prawa.

21.Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

22.Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane przez Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

23.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

24.Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, organy podatkowe, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

  1. REKLAMACJE

1.Reklamacje  związane z przeprowadzeniem Konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: marketing@chemirol.com.pl nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

2.Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu powinno zawierać imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia reklamacji.

3.Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie rozpatrują reklamację związaną z przeprowadzeniem Konkursu, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.).

2.Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez uczestników Konkursu przekazywane są Organizatorowi. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie.

3.Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie. Utrata przez uczestnika w trakcie Konkursu statusu użytkownika Facebooka, powoduje wykluczenie z Konkursu.

4.Niedopuszczalne jest podejmowanie przez uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety, jak również takie, które są niezgodne z regulaminem Facebooka.

5.Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie. W takim wypadku Konkurs kończy się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/

6.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8.Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@chemirol.com.pl.

9.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

10.Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do ewentualnej Nagrody.

11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/

12.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/byChemirol/